Lis Basın Yayın tüm kitaplarda pdf indir

Cam ile Taş / Cam u Kevir Başlamak için en uygun söcükler, suyun sertliği ve Doğu. "Orada esmer ve uzun adamlar Evleri onarmak için  Dağlara başladılar" sa force, mağlupların Türkçe'siyle, geçikmiş bir halkın erkenci çocukları...

Neteweyen Kemine Armance sereki ya ve xebata giring u biwext ew e reç u rekaren nu peşkeş bike wisa ku azadkirin u bidestxistina selahiyetan di nav federasyonen ku ew intensive de ligel neteweyen din dijin u bi peaked re di na...

...

Bıranınen Mın Di ve belgeya dıroke de, tekoşer, welatperwer, sıyasetmedar u nivıskar Osman behsa kitekiten pir girıng dıroka gele Kurd a nujen dike. Ji zarokatıye bigirin heta bi xortanıye. Ji Şoreşa Şex Seıde Pıran heta bi ça...

Sitava Tariye Omer Dewran, di Sitava Tariye de, me dibe dixe nav jiyan û tekiliyen gerilayan. Digel rengen cure cure en jiyana gerîlatiye, bala me dibe ser awaye tekoşanen wan ü tekiliyen wan en digel hev. Her wiha, tekiliya g...

Cam ile Taş / Cam u Kevir Başlamak için en uygun söcükler; suyun sertliği ve Doğu. "Orada esmer ve uzun adamlar Evleri onarmak için  Dağlara başladılar" sa o, mağlupların Türkçe'siyle, geçikmiş bir halkın erkenci çocuklarını g...

Gramera Behızur ".Ez ne ya gundo me, kure min, mo ez ya gundo me ?! Hemo ez ji rodibun u min mol je re poqij dikir, min hewşo wi pogij dikir, min ov toni u cilen wi dişiştin, min xworno wi çe'dkir, mo ez ç'bkim? Kino min ne'j ...

Evina Becıreki Her tişt bi destpek u dawi ye. Tene evina duali bi destpek e le be dawi ye weki ya Mem u Zine. A yekali weki bihevrebuna şev u roje zivistan u havine an ji weki ya min u Periye ye. Timi li pey hev u du digerin l...

Hespen Reş Bayen Sorgevez Herkes xwediye razeke u guneheki ye. Zilameki bexew di nav goristan u peraven mirine re dibuhure u hewl dide ku xwe bi jiyane ve gire bide. Jinika ku “pirtuka razan” bi xwe re digerine, ji helbesten b...

Neteweyen Kemine Armance sereki ya ve xebata giring u biwext ew e reç u rekaren nu peşkeş bike wisa ku azadkirin u bidestxistina selahiyetan di nav federasyonen ku ew te de ligel neteweyen din dijin u bi wan re di nav şirıkati...

Xewna Kolayi Ali Bayram, di "Xewna Kolayi" de bi helbeste welateki neqiş dike. Ew welate di kevala kurmanciye de hatiye nigarkirin, hemü taybetiyen ve xake ji-eş, azar, kuştin, berxwedan, serhildan, işq, teneti. di xwe de dihe...

Kefıyen Cihereng Li Bagare, li erdnigarıya ku Egid gıyane xwe le alandıye; du fedakar u şervanen azadıya welate xwe, Renas u Gulsıdaya destgirtıyen hev, dixwazin bigihıjin hev. A rast Gulsıda dixwaze xwe bigihıne dildare xwe. ...

1984 - George Orwel....

Lis Basın Yayın tüm kitapları pdf formatında ücretsiz indirin veya çevrimiçi okuyun

Lis Basın Yayın